Lab Members


Faculty Members

Haibo Hu
Lab Manager
Qingqing Ye
Deputy Lab Manager
Xiapu Daniel Luo
COMP, by courtesy


Postdocs and Visiting Scholars

Qiao Xue
Postdoc Fellow


PhD Students

Ziyang Han
Since 2016
Li Tang
Since 2018
Rong Du
Since 2020
Yue Fu
Since 2020
Yaxin Xiao
Since 2020
Haotian Yan
Since 2020
Jiawei Duan
Since 2021
Qiuyu Qian
Since 2022


Research Assistants/Associates

Chun Ho Kong
Xinyue Sun
Leixia Wang
Yuemin Zhang
Yukun Yan
Li Bai
Haoyang Li


Alumni (with first/next employment)

Bikash C. Singh
(2022) Islamic University, Associate Professor
Hao Wang
(2022) Chongqing University of Posts and Telecommunications, Associate Professor
Huadi Zheng
(2021) HKSTP, TLT Talent
Kai Ze
(2021) TMR Energy, ML Algorithmic Engineer
Guanghui Zhang
(2021) CUHK, Postdoc Fellow
Kai Huang
(2021) HKUST, Postdoc Fellow
Gaoya Ouyang
(2021)
Xiao Wang
(2021) Whale Cloud Technology, Data Development Engineer
Ruiqi Yao
(2019) China Merchant Securities, Consultant
Shucheng Wang
(2018) China Mobile Hong Kong, Software Developer
Wenjun Xiong
(2017) PhD student in KTH
Iyiola Emmanuel Olatunji
(2016) PhD student in CUHK
Zhuo Chen
(2015) X Financial (NYSE: XYF)